Xem video Hướng dẫn sử dụng tài khoản online (BẮT BUỘC)

Link đầy đủ: http://www.thuynacca.com/hoc-online-ntn/

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iHbLlIs0mo0&feature=push-u-sub&attr_tag=wZm51vCe7AQQ6lji%3A6

Phát triển nghề Kế toán chuyên nghiệp cùng cô Thủy ACCA và Cộng Sự